Campari v. Mühlenberg 

Odin v. Stammhaus Eike

Hektor v. Stammhaus Eike Othello v. Stammhaus Eike

Leu v. Stammhaus Eike

Eik v. Frauenstein

Assi v. DDRLöwengarten

Carmen v. Westfalenzwinger Kilius v. Pappelhof
Rita v. Donautal
Tinka v. Stammhaus Eike Leu v. Stammhaus Eike Eik v. Frauenstein
Assi v. DDRLöwengarten
Jasmin v. Stammhaus Eike Anton v. Baarsen
Blacky v.d. Räuberburg
Britta v. Steinkauz Wolf v. Stammhaus Eike Leu v. Stammhaus Eike Eik v. Frauenstein
Assi v. DDRLöwengarten
Carmen v. Westfalenzwinger Kilius v. Pappelhof
Rita v. Donautal
Xenia v. Stammhaus Eike Leu v. Stammhaus Eike Eik v. Frauenstein
Assi v. DDRLöwengarten
Jana v. Stammhaus Eike Anton v. Baarsen
Blacky v.d. Räuberburg

Quelle v. Stammhaus Eike

Hektor v. Stammhaus Eike

Othello v. Stammhaus Eike

Leu v. Stammhaus Eike

Eik v. Frauenstein
Assi v. DDRLöwengarten

Carmen v. Westfalenzwinger

Kilius v. Pappelhof
Rita v. Donautal

Tinka v. Stammhaus Eike

Leu v. Stammhaus Eike

Eik v. Frauenstein

Assi v. DDRLöwengarten

Jasmin v. Stammhaus Eike Anton v. Baarsen
Blacky v.d. Räuberburg
Honey v. Loh Attila v. Karlsbrunnen Emil v. Ratibor und Corvey Leo v. guten Löwen
Iduna v. Pappelhof
Cai v. Zwiwwelje Gyurcsitarjan Iwanowitsch
Marell v. Murrtal
Franziska v. Loh Nagybobanya Xuralkodo Asterix v. Hofoldinger Forst
Gyurcsitarjan Yeigesty-Krysant
Alfa v. Westfalenzwinger Chris v.d. Danubia
Rita v. Donautal