Odin v. Stammhaus Eike 

Hektor v. Stammhaus Eike

Othello v. Stammhaus Eike Leu v. Stammhaus Eike

Eik v. Frauenstein

Othello du Mont Notre Dame

Cora v. Stammhaus Eike

Assi v. DDRLöwengarten Allasch v. Lenas Erben
Holde v. Stammhaus Eike
Carmen v. Westfalenzwinger Kilius v. Pappelhof Arras v. Krametsbühl
Franziska v. Pappelhof
Rita v. Donautal Barry v.d. Danubia
Quinti v. Donautal
Tinka v. Stammhaus Eike Leu v. Stammhaus Eike Eik v. Frauenstein Othello du Mont Notre Dame
Cora v. Stammhaus Eike
Assi v. DDRLöwengarten Allasch v. Lenas Erben
Holde v. Stammhaus Eike
Jasmin v. Stammhaus Eike Anton v. Baarsen Alex v. Schwabenblut
Verena v. Pappelhof
Blacky v.d. Räuberburg Othello du Mont Notre Dame
Assi v. Stammhaus Eike

Britta v. Steinkauz

Wolf v. Stammhaus Eike

Leu v. Stammhaus Eike

Eik v. Frauenstein

Othello du Mont Notre Dame
Cora v. Stammhaus Eike

Assi v. DDRLöwengarten

Allasch v. Lenas Erben
Holde v. Stammhaus Eike

Carmen v. Westfalenzwinger

Kilius v. Pappelhof

Arras v. Krametsbühl

Franziska v. Pappelhof

Rita v. Donautal Barry v.d. Danubia
Quinti v. Donautal
Xenia v. Stammhaus Eike Leu v. Stammhaus Eike Eik v. Frauenstein Othello du Mont Notre Dame
Cora v. Stammhaus Eike
Assi v. DDRLöwengarten Allasch v. Lenas Erben
Holde v. Stammhaus Eike
Jana v. Stammhaus Eike Anton v. Baarsen Alex v. Schwabenblut
Verena v. Pappelhof
Blacky v.d. Räuberburg Othello du Mont Notre Dame
Assi v. Stammhaus Eike