Search Again

 

48 Leonbergers found with the same dam.

NameDOBSexSireHipsElbowsEyesPhoto
Udda v. Pappelhof1967-05-14FGyurcsitarjan Hövell
Ulf v. Pappelhof1967-05-14MGyurcsitarjan Hövell
Unkas v. Pappelhof1967-05-14MGyurcsitarjan Hövell
Ursa v. Pappelhof1967-05-14FGyurcsitarjan Hövell
Urschel v. Pappelhof1967-05-14FGyurcsitarjan Hövell
Ursus v. Pappelhof1967-05-14MGyurcsitarjan Hövell
Usko v. Pappelhof1967-05-14MGyurcsitarjan Hövell
Usus v. Pappelhof1967-05-14MGyurcsitarjan Hövell
Wanda v. Pappelhof1968-05-28FGyurcsitarjan Hövell
Wanja v. Pappelhof1968-05-28MGyurcsitarjan Hövell
Waran v. Pappelhof1968-05-28MGyurcsitarjan Hövell
Wasja v. Pappelhof1968-05-28MGyurcsitarjan Hövell
Wega v. Pappelhof1968-05-28FGyurcsitarjan Hövell
Wilma v. Pappelhof1968-05-28FGyurcsitarjan Hövell
Wolfram v. Pappelhof1968-05-28MGyurcsitarjan Hövell
Wotan v. Pappelhof1968-05-28MGyurcsitarjan Hövell
Wulfilas v. Pappelhof1968-05-28MGyurcsitarjan Hövell
Achill v. Pappelhof1969-11-09MGyurcsitarjan Hövell
Amor v. Pappelhof1969-11-09MGyurcsitarjan Hövell
Anja v. Pappelhof1969-11-09FGyurcsitarjan Hövell
Anke v. Pappelhof1969-11-09FGyurcsitarjan Hövell
Anni v. Pappelhof1969-11-09FGyurcsitarjan Hövell
Argus v. Pappelhof (2)1969-11-09MGyurcsitarjan Hövell
Artus v. Pappelhof1969-11-09MGyurcsitarjan Hövell
Astor v. Pappelhof1969-11-09MGyurcsitarjan Hövell
Caesar v. Pappelhof1970-11-26MGyurcsitarjan Hövell
Caiko v. Pappelhof1970-11-26MGyurcsitarjan Hövell
Cassias v. Pappelhof1970-11-26MGyurcsitarjan Hövell
Cato v. Pappelhof1970-11-26MGyurcsitarjan Hövell
Cherry v. Pappelhof1970-11-26MGyurcsitarjan Hövell
Corny v. Pappelhof1970-11-26MGyurcsitarjan Hövell
Cyrus v. Pappelhof1970-11-26MGyurcsitarjan Hövell
Dagma v. Pappelhof1971-06-25FGyurcsitarjan Hövell
Diana v. Pappelhof1971-06-25FGyurcsitarjan Hövell
Dina v. Pappelhof1971-06-25FGyurcsitarjan Hövell
Donar v. Pappelhof1971-06-25MGyurcsitarjan Hövell
Douglas v. Pappelhof1971-06-25MGyurcsitarjan Hövell
Felix v. Pappelhof1972-05-01MGyurcsitarjan Hövell
Feodora v. Pappelhof1972-05-01FGyurcsitarjan Hövell
Ferro v. Pappelhof (2)1972-05-01MGyurcsitarjan Hövell
Franziska v. Pappelhof1972-05-01FGyurcsitarjan Hövell
Gerti v. Pappelhof1973-02-04FArno v.d. Goldklinge
Gitta v. Pappelhof1973-02-04FArno v.d. Goldklinge
Gloria v. Pappelhof (2)1973-02-04FArno v.d. Goldklinge
Golda v. Pappelhof1973-02-04FArno v.d. Goldklinge
Iduna v. Pappelhof1973-10-01FArras v. Krametsbühl
Irina v. Pappelhof1973-10-01FArras v. Krametsbühl
Jaros v. Pappelhof1973-10-01MArras v. Krametsbühl